داناي روشندل کسي است که به فرمان ديو از راه يزدان پاک جهان آفرين برنگردد. حکيم بزرگمهراندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگدر زندگي بايد دو عامل را هدف زندگي قرار داد :
1- رسيدن به آنچه که مي خواهي
2- لذت بردن از آن
لوگان پيرسال اسميتکاش نادر شاه همچنان زنده بود و مي توانستم در رکابش براي سربلندي ايران شمشير بزنم . کريم خان زندفراموش نشدني ترين تجربه ها براي اندرز ، آنهايست که اندوهي فراوان براي بدست آوردنشان کشيده ايم . حکيم ارد بزرگصرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدرباره آدمها از سوالاتي که مي‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که مي‌دهند. ولترمن و ارد [حکيم ارد بزرگ ايراني] زاده يک سرزمين بزرگ هستيم . احمد شاه مسعوداندرز پير ، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . حکيم ارد بزرگبراي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلنقشنگترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس کردن هستند. بلکه بايد آنها را با قلب خود حس کنيد. هلن کلرصدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمي گزينيم . حکيم ارد بزرگبيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌اي بيشتر افسوس مي‌خوري تا بابت کارهايي که کرده‌اي. بنابراين روحيه تسليم‌پذيري را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک توايناز دواج قرارداد دونفره اي است که در همه دنيا اعتبار دارد. مارک تواينآن که پند پذير نيست ، در حال فرو افتادن در چاله زبوني است . حکيم ارد بزرگنبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساترآنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتسپند و اندرز بسيار ، همچون دشنام آزار دهنده است . حکيم ارد بزرگافراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي‌دهند. افراد غير منطقي سعي مي‌کنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگي به افراد غيرمنطقي دارد. جرج برنارد شاوآنچه را مي‌شنوم، فراموش مي‌کنم. آنچه را مي‌بينم، به خاطر مي‌سپارم. آنچه را انجام مي‌دهم، درک مي‌کنم. کنفوسيوسسخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگ«موانع»، آن چيزهاي وحشتناکي هستند که وقتي چشمتان را از روي هدف بر مي‌داريد، به نظرتان مي‌رسند. هنري فوردتمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاورآغاز اُرُد ، پايان کسي نيست . آغاز ارد ، بهار انديشه يي ست که به آن وابسته است ، آن را خزان و زمستان نيست ، چون ميوه باغي ست در کام اُرُد هاي ديگر ... . حکيم ارد بزرگمدام براي انجام وظايف و کارهاي اصلي خود وقت ايجاد کنيد . هر روز براي انجام کارهاي فردا برنامه ريزي کنيد . چند کار کوچک را که بايد حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهيد . سپس بلافاصله به سراغ وظايف اصلي و مهم برويد و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهيد. بردروم ريپورتسديو کين و ديو سخن چيني گزنده است . سخن چين هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد . گفتارش هميشه بي فروغ است .دو روي و سخن چين از مهر يزدان بي بهره اند و از او در هراسند . حکيم بزرگمهرپرسشگري حس کودکانه ايي است که تا پايان زندگي بايد همراهش داشت . حکيم ارد بزرگتو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاوهر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوسبا ارزشترين نشان اُرُد ، ايراني بودن است . حکيم ارد بزرگعاشق بودن به همان اندازه طبيعي است که نفس کشيدن و زنده بودن . باربارا دي آنجليسآنکه پريدن نميداند نبايد بر پرتگاه آشيانه بسازد. فريدريش نيچهآنگاه که ايران شکوه اساطيري خويش را باز يابد ، آرزوهاي اُرُد به پايان مي رسد . حکيم ارد بزرگغرور خود را نگهدار ولي براي او زيست نکن. کارن استيونسانديشه دريايي است که مرواريد آن فلسفه و فرزانگي است . يحيي برمکيبه آنهايي که مي گويند "اُرد" عشق نمي شناسد بگوييد او هم عاشق شد ! ... يک بار و براي هميشه ... عاشق ميهن پاکش "ايران" ... حکيم ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است . ونيسنت لمبارديعده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپيرپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکيم ارد بزرگاگر با خونسردي گناهان کوچک را مرتکب شديم ، روزي مي رسد که بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشيماني مرتکب مي شوبم . شوپنهاورزندگي از سه جزء تشکيل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده کنيم و در حال چنان زندگي کنيم که زندگي آينده بهتر باشد. شکل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . به صورتي که آنرا بسازيم ، اين بازسازي مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شود. ويرآنکه پرسشهاي پراکنده در وادي هاي گوناگون را همزمان مي پرسد ، تنها مي خواهد زمان و نيروي استاد را تباه کند . حکيم ارد بزرگاگر کوه با همه سنگيني و عظمت و صلابت که وي راست فرمان شاه را سبک دارد تيره راي خيره سري بيش نيست . حکيم بزرگمهر بختگانانديشه هاي ما ، آري و نه گفتن هاي ما ، و اگر و اما گفتن هاي ما ، همه با همان ضرورتي از درون ما رشد مي کنند که ميوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خويشاوندند ، و همه از يک اراده، يک وضع جسماني، يک خاک ، و يک خورشيد نشان دارند . فريدريش نيچهاهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . حکيم ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيهنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود کاذب مي نمودند. شوپنهاورآدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . حکيم ارد بزرگانسان برتر از ابرانسان بسيار دور است . فريدريش نيچهآيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است که به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . پاتريک هانريشب زندگي براي خردمند ، همچون روز روشن است . حکيم ارد بزرگنخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد . ويليام ماتيوسبرترين دانش ها يزدان پرستي است . حکيم بزرگمهرسخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خردمندان را فراري مي دهد . حکيم ارد بزرگبرگهاي کتاب به منزله ي بالهايي هستند که روح ما را به عالم روشنايي پرواز مي دهند . ولتروظيفه اصلي و اساسي کلمه قدرت اين است که در خوشبختي بشر بکوشد. هانري دورلئاندوست بجاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه شما باشد . پل نرولايگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است که تقسيمش کنيم . پول شرربازده خرد براي اهل انديشه ، کلام سکرآور است . حکيم ارد بزرگبخش عمده ي تاريخ حدس است و بقيه تعصب. ويل دورانتاصولا زماني پوچي براي چيزي معنا پيدا ميکند که بيايم براي آن ، هدفي تعريف کنيم .و اگر بدانيم هدفي در کار نيست، به پوچي هم نخواهيم رسيد . فريدريش نيچههر آنکه خردمندتر است اهريمن بيشتر به او حمله مي کند . در ميدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهي ديد . حکيم ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است. وينسنت لمبارديمفاهيم سازه هاي مغزي اند حال آنکه ايده ها مقدم بر فکر بشري هستند . در حقيقت درک مغزي ما از ايده ها مفهوم را مي سازند لذا مفاهيم را راهي به قلمرو ذاتها نيست . شوپنهاوردشمني و پادورزي ، به آدم خردمند انگيزه زندگي مي دهد . حکيم ارد بزرگانديشه هاي ما در غرفه هاي بيشمار دماغ با زنجير ناپيدا به يکديگر پيوسته اند . چون يکي از آنها بيدار شود ، هزار تاي ديگر نيز سر بر مي دارند . پوپاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيآن چه دلخواه همه است جز تن درستي نيست ، که اگر کسي روزي از آن محروم شد آرزويي جز بدست آوردنش ندارد . حکيم بزرگمهر بختگانآنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده ، مي توان به ميل خويش بنا نمود . حکيم ارد بزرگآن زنده که کاري نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ايرانيبا دلسوزي و احترام بيشتري نسبت به ديگران رفتار کنيد . آنتوني رابينزفرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده  خويش را به ريشخند مي گيرند . ارد بزرگهنگامي که منتظريد ديگران هيجان را به زندگي شما بازگردانند ، براي توليد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته مي شويد و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست مي دهيد . باربارا دي آنجليسبا تقوي و خوبي مي توان سعادت آفريد. زنونبزرگترين گمشده هاي ما در زندگي ، نزديکترين ها به ما هستند ! . حکيم ارد بزرگمرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را ازبين مي برد. ديل کارنگيزايش و پيشروي در همه چيز ، بهانه زندگيست . حکيم ارد بزرگامکانپذير است که يک ميليون حقيقت را در مغز انباشت ولي هنوز بيسواد بود.آلک بورنعصاره همه مهرباني ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کريستوفر مارلوکتابها نفس مي کشند و زنده اند . حکيم ارد بزرگانسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولترمردي که لبخند به صورت ندارد نبايد دکان باز کند. ضرب المثل چينيايران بهشت ماست ، ايران تنها بهانه بودن است . حکيم ارد بزرگوظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم.اسکاروايلد


زندگي بدون آزادي ، شرم آور است . حکيم ارد بزرگانديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودن مردم است. ناپلئونتعلل و عقب انداختن کارها، يکي از شايع ترين راههاي فرار از رنج است. آنتوني رابينزرسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . ارد بزرگهر چه بيشتر عشق بورزيد ديگران نيز مجوز آن را خواهند يافت تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند . باربارا دي آنجليسدر دوي زندگي ، هميشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و هميشه با خود بگو تنها يک گام پيشترم ، تنها يک گام . حکيم ارد بزرگاز آهسته رفتن نترس ، از بي حرکت ايستادن بترس . مثل چينيدوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلربراي جلوگيري از تباهي و بيراهه روي ، راه انديشه و ارزيابي را باز بگذاريم . حکيم ارد بزرگخنده کوتاهترين فاصله بين دو نفر است . ويکتور هوگودوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين . اسکاروايلدبزرگترين دام نقادان ، خودستايي ست . حکيم ارد بزرگخود را در حالت تسلط بر حوادث ببينيد، بشنويد، و احساس کنيد. تا اينکه احساسي از اعتماد بصورت شرطي در شما بوجود آيد و يقين کنيد که با اعتماد به نفس و قدرت مي توانيد با هر اتفاقي مقابله کنيد. آنتوني رابينزتمامي روابط شما از عشق خواهد درخشيد . باربارا دي آنجليسبا احساس مي شود پند و اندرز داد اما سامان دهي به کشور نياز به هنجار و چهارچوبي توانمند دارد . حکيم ارد بزرگتکرار مادر مهارت هاست . ديل کارنگيبه زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد. ناپلئونچه نشاني از بد انديش بجاست ؟ هيچ . حکيم ارد بزرگتنها موسيقي مرا به شناسائي خداوند راهنمائي کرد. دوموسويهبهترين انسان کسي است که در حق همه نيکي کند . کنفوسيوسچه بسيار آدميان ناداني که مهرباني شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايي را آشکارا ببينند . حکيم ارد بزرگوظيفه اي را که از همه به شما نزديک تر است انجام دهيد. گوتهحاصل من از فضل فقط اين شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراطره آورد گفتگو با نادان دو چيز است : نخست از دست دادن بخشي از عمر و ديگري گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بي ارزش . حکيم ارد بزرگآن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند. مترلينگبهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسوشمشير نادان هايي که در برابر خردمندان مي ايستند خودستايي و خودسري است . حکيم ارد بزرگکمال هنر در نهان داشتن هنر است . کينتلينرمز موفقيت در ثبات قدم نهفته است . بنجامينبراي اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي کند بايد از قسمتي از توقعات خود بکاهد. شامفوراحمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرونجهان آينده بدون اينترنت بي معناست . حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود و ديگران عبرت بگير . بزرگمهر حکيمخطاهاي ديگران را، چون خطاي خويش ، تحمل کن. فنلنپيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت . حکيم ارد بزرگتنها سکوت است که مي تواند ما را به معرفت برساند. رادها کريشنان


+ نوشته شده توسط در دوشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۶ و ساعت 15:30 |